Fotografēšana un filmēšana SIA "Bucefāls"

Informācija par SIA "Bucefāls" rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, fotogrāfiju/video uzglabāšanu un publicēšanu.

Ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus, informējam, ka apmeklējot SIA "Bucefāls"  (turpmāk – SIA "Bucefāls") ieturot maltīti, kā arī organizētos publiskos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti un iemūžināti videomateriālos. Šī informācija var tikt izmantota SIA "Bucefāls" atpazīstamības nodrošināšanai un veidošanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijas SIA "Bucefāls" sociālajos tīklos un interneta mājas lapā, jebkurā masu informācijas līdzeklī, kā arī foto un video materiālu uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām.
Piedaloties SIA "Bucefāls" rīkotajos publiskajos pasākumos, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai un izmantošanai.
Informējam, ka Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu paziņojot par to  fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā.
Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu, rakstot uz e-pastu [email protected].
Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka SIA "Bucefāls" nelikumīgi apstrādā Jūsu personas datus.
Informējam, ka pārzinis attiecīgo personas datu apstrādei ir SIA "Bucefāls", reģistrācijas nr. 40103028901, kontaktinformācija: “Ceļmalas”, Siguldas pagasts, Siguldas novads LV-2150, tālruņa nr. +371 67976677, mobilā tālruņa nr. +371 26757740, e-pasts: [email protected]v.
Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums – nodrošināt SIA "Bucefāls" kultūras procesus, kā arī SIA "Bucefāls" leģitīmās intereses atspoguļot tā organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību.
SIA "Bucefāls" plāno glabāt iegūto informāciju 5 (piecus) gadus pēc to publicēšanas vai līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, ar vēsturi saistītā informācija tiks glabāta patstāvīgi, ja vien nebūs citi priekšnoteikumi tās dzēšanai. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas likumdošana un pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

SIA "Bucefāls" nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu,  SIA "Bucefāls" izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.

Pirkumu grozs